YaraMila Promagna 8-5-19

ProMagna 8-5-19 används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri. Kan med fördel även användas till frukt och bär.
Det balanserade näringsinnehållet gör att etablering och tillväxt blir bästa möjliga. Det ger god lönsamhet tack vare ökad odlingssäkerhet och jämnare kvalitet.
I de flesta fall är det lämpligt att dela på kväve- och/eller kaliumgivan. Komplettering görs då lämpligen med Unika Calcium, Unika Plus, Nitrabor och/eller Kalksalpeter.
Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti vilket bl. a. innebär att produkten innehåller högst 12 mg Cd/kg P. En låg kadmiumhalt är extra värdefull ur konsumentsynpunkt i baslivsmedel som potatis, grönsaker, frukt och bär.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.
Basverkan: svagt sur
Volymvikt: 1,2
Emballage: säck 750 kg

Säkerhetsdatablad