Yara Urea

UREA

Kvävegödsel med 46 % kväve i form ureakväve..

Urea är för svenska förhållanden normalt inte en optimal kväveprodukt. Urea består av amidkväve (CO(NH2)2) som, via en försurande process i jorden, måste omvandlas till ammoniumkväve och nitratkväve för att bli tillgängligt för växterna. Under denna process kan kväve gå förlorat, speciellt i kalla nordiska jordar. Stora kväveförluster kan också ske om produkten sprids ovanpå jorden, speciellt vid ogynnsamt väder.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 0,74

Emballage: Säck 750 kg

Säkerhetsdatablad